Saib xyuas tag nrho tus neeg thiab tsev neeg hauv koj lub zej lub zos

Txij 1953, WellSpace Health tau muaj kev pab saib xyuas thiab txhawb tibneeg thiab lawv tsev neeg thoob plaws ib cheeb tsam Sacramento. Peb lub hom phiaj yeej ib txwm yog nrhiav kev zoo txhua yam los pab kho mob ib ce, mob siab, thiab thum tshuaj rau cov neeg txom nyem. Peb ua tau li no vim peb muab peb tus kheej tso rau hauv tej zej zos uas muaj cov neeg uas peb pab thiab peb ntiav cov neeg saib xyuas kev kho mob uas txawj tshaj thiab mob siab rau peb lub hom phiaj.

WellSpace Health yog ib lub koom haum thoob lub xeev uas ntau thawj hlo tsim thiab muaj kev saib xyuas uas kho tag nhro tus neeg, lub cev thiab lub siab. Qhov uas peb saib tij neeg rau nqi thiab kho tag nrho kev mob txhais tau tias tus neeg mob tau txhais “kev saib xyuas” uas txawj thiab zoo tshaj.

Tham nrog ib tug neeg kho mob hais lus Hmoob (916) 737-5555

icon

Saib Xyuas Neeg Laus

Kev saib xyuas txhua tus neeg laus tsis xam hnub nyoog.

icon

Kev Kho Mob Rau Menyuam

Pab menyuam pib lub neej noj qab nyob zoo.

icon

Kev Kho Hniav Rau Menyuam

Kev saib xyuas txhua nrho kom luag ntxhi ib sim neej.

icon

Xeeb Tub, Yug Menyuam & Tsev Neeg

Kev saib xyuas zoo kawg nkaus txij thaum pib muaj sia.

icon

Pojniam Kev Noj Qab Nyob Zoo

Kev pab thiab txhawb pojniam nkaus nkaus xwb.

icon

Muab Tswvyim Pab & Kev Tiv Thaiv

Kev hlub thiab saib xyuas thaum koj xav tau tshaj plaws li.

icon

Kev Saib Xyuas Tam Sim Ntawd

Kev saib xyuas koj rau tib hnub thaum koj xav tau.

icon

Txhaj Tshuaj Tiv Thiav

Kev saib xyuas tiv thaiv rau menyuam thiab neeg laus.